Prirodne odlike Carske bare

OSNOVNE ODLIKE

 

Specijalni rezervat  prirode “Carska bara” predstavlja ostatak nekadašnjeg plavnog područja duž donjeg toka reke Begej, očuvanih i raznovrsnih  orografskih i hidrografskih ritskih oblika i predstavlja kompleks-mozaik barsko-močvarnih, šumskih, livadskih, stepskih i slatinskih ekosistema sa raznovrsnim i bogatim živim svetom i staništem mnogih endema, subendema, relikata biljnih i životinjskih vrsta panonskog prostora. Prirodne vrednosti Specijalnog rezervata prirode “ Carska bara” visoko su ocenjene zbog postojanja  oko 250 vrsta prica (od kojih se svih osam evropskih vrsta čaplji gnezde na ovom prostoru), 24 vrsta riba, kao i sisara retkih za ovo područje (vidra, tekunica, šumska-mrka voluharica, divlja mačka idr.),  a od posebnog   značaja su i ribnjačka jezera koja se nalaze u zaštitnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra.

Površina zaštićenog područja iznosi: 4726 ha.

Osnovne odlike Rezervata, koje čine da ovaj prostor ima posebnu prirodnu vrednost, ekosistemski i specijski biodiverzitet su:

Autentičnost - očuvan barsko-močvarni ekosistem sa fragmentima stepskih i slatinskih biotopa  kao staništa autohtonih vrsta flore i faune.

Reprezentativnost – ekosistem koji je redak, u nestajanju pod uticajem čovekovih aktivnosti i ujedno je reprezentativno stanište mnogobrojnih prirodnih retkosti i ugroženih vrsta.

Raznolikost prirodnih fenomena, bogatstvo vrsta i ekoloških procesa, jer je područje Starog Begeja izuzetno širok mozaik biotopa otvorenih i tekućih voda, bara, močvara, livada, slatina do šuma, sa širokim spektrom različite flore i faune.

Integralnost staništa i eko-sistema, kao i ekoloških procesa, jer je barsko-močvarni kompleks  „Carska bara“ još očuvana celina nekadašnjeg plavnog područja Donjeg Begeja. Deo područja unutar nasipa zavistan je od vode i dirigovanog hidrološkog režima, dok je deo Botoškog i Farkaždinskog Rita pod uticajem atmosferskih padavina i podzemnih voda, ali biotopski oni čine celinu.

Pejzažne vrednosti - predstavljene atraktivnom dominacijom vodenih staništa, tekućih i mirujućih sa bogatom ornitofaunom  uz naizmenično prisustvo bogate šumske i livadske vegetacije ima značajnu estetsku vrednost. Ovo područje raspolaže koncentrisanim ekološkim i turističkim vrednostima , jer njegovi prirodni resursi omogućavaju različite aktivnosti: ekološki turizam, ribolov, pasivnu i aktivna rekreacija u prirodi.

Ugroženost i određen poremećaj eko-sistema uz ugroženost brojnog stanja vrsta i zajednica javljaju se kao rezultat promena u vodosnabdevanju nastalog regulacijom Starog Begeja, što je uzrokovala određene poremećaje vodenih staništa i dovelo do osiromašenja opšteg biodiverziteta područja, nestanka nekih karakterističnih i retkih vrsta uz prisutnu eutrofizaciju vodenih ekosistema i njihove sukcesije.

Polazeći od navedenih činjenica, a pre svega da je Specijalni Rezervat  Prirode „Carska Bara“ danas, u velikoj meri ugrožen prirodnom sukcesijom  i antropogenim uticajem, stavljen je pod zaštitu.

Na području Rezervata sprovodi se trostepeni režim zaštite vezan za određene površine i lokacije u cilju integralne zaštite i očuvanju ekosistemskih veza  i svih temeljnih prirodnih vrednosti uz ograničene i kontrolisane vidove korišćenja. Skup svih površina u istom stepenu zaštite čine pojedinu zonu zaštite.

 

Za celokupno područje važi sledeći režim:

 

Područje PRVOG stepena zaštite:

Režim zaštite prvog stepena obuhvata područja: Carske bare sa Vojtinom Mlakom , meandri Starog Begeja, Perleske Bare, Tiganjice i deo područja Botoškog rita - površine 670 ha.

Područje DRUGOG  stepena zaštite:

Režim zaštite drugog stepena obuhvata: slatine i pašnjake Mužljanskog rita, Mužljanski rit – Lujza, tršćake Botoškog rita, šume uz Stari Begej, Veliku gredu, Malu gredu i Saračicu – površine 1910 ha.

Područje TREĆEG  stepena zaštite:

Režim zaštite trećeg stepena obuhvata: područje Traktor bare,  nasip uz Begej sa okruženjem, Begej sa pojasom na njegovoj levoj obali i delovima desne obale, deo Starog Begeja od 15. do 14. rečnog kilometra, izletište sa pristaništem, Fidričku-Mali rit, Farkaždinski rit, mrežu kanala sa Sifon kanalom, ribnjake za proizvodnju mlađi i plantaže euroameričke topole u Mužljanskom ritu  – površine 2146 ha.

Add comment

Security code
Refresh