Flora Carske bare

FLORA NA CARSKOJ BARI

 

Raznovrsnost flore karakteriše postojanje oko 500 biljnih vrsta, među kojima je oko 30 vrsta na listi prirodnih retkosti. Od ukupnog broja najviše je onih sa širokim arealom rasprostranjenja. Međutim, za fitogeografsko raščlanjivanje flore najznačajnije  su vrste užeg areala rasprostranjenja panonskog, pontskog, i kontinentlnog flornog elementa .

 

Ova grupa biljaka je značajna za istoriju nastanka flore ovog područja. Analiza elemenata flore ukazuje na prisustvo endema, subendema, reliktnih i retkih vrsta.

Grupa panonskih biljaka- beleži dva panonska endema: slatinska palamida (Cirsium  brachycephalum) koja je ujedno i evropski endem sa Crvene knjige Evrope i panonski zvezdan (Aster tripolium var. Pannonicus) varijet retkog značaja, iz vremena kada se u Panonskoj niziji odvijali procesi raslanjivanja zemljišta. Raste na vlažnim slanim zemljištima, solončaku i solonjecu i na slatinastim livadama. Zabeležen je i jedan predstavnik panonskih subendema bezbridnjača (Puccinellia limosa), takođe tipična halofita. Prisustvo panonskih endemskih i subendemskih vrsta doprinosi opredeljenju za pripadnost područja flornoj provinciji Pannonicum.

 

Pontske vrste ravničarskih staništa – izdvajaju se tipične halofite, kamforika (Camphorosma annua), vrsta izrazito ravničarskog karaktera, raste na slatinama tipa solončaka i solonjeca, vranjmil (Slatica gmelini), zabeležen na slatinama, kao i tipično stepska, lekovita i dekorativna biljka gorocvet (Adonis vernalis), kontinentalnog karaktera i relikt boreala.

Prisustvo mediteranskih biljaka – reliktnog roda Trapa sa zbirnom vrstom vodenog oraška Trapa natans agg, odnosno endemičnim oblicima ove vrste, raste u močvarama i južnim delovima Panonske nizije, kao i vrsta bedrenička Oenanthae silaifolia, biljka močvarnih livada, vlažnih pašnjaka i utrina, pripadnika submediteranskog roda (Trifolio-Hordeetalia), ukazuje na termofilni karakter flore ovog područja.

 

Kontinentalne vrste biljaka – ogleda se u prisustvu većeg broja euroazijskog značaja od kojih su ređe vrste: kantarion (Hypericium elegans), predstavnik roda lukova (Allium angulosum), slatinski ljutić (Ranunculus pedatus) i pelin ili trava protiv glista (Artemisia maritima ssp. Monogyna).

Iz grupe biljaka porodice kaćuna, od posebne vrednosti su nalazi dve retke vrste močvarnih orhideja koje pripadaju familiji Orchidaceae.

Od biljaka širokog rasprostranjenja važno je prisustvo vrsta vodenih i močvarnih biotipa, srednjeevropskih belog i žutog lokvanja Nymhaea alba i Nuphar luteum i lokvančić Nymphoides flava, kao i cirkumpolarne vrste mešinke Utricularia vulgaris.

 

Floru ovog područja karakteriše ne mali broj unesenih vrsta od kojih su lemnoidna paprat  Azolla caroliniana  i svilenica, cigansko perje Ascelepiassyriaca u fazi odomaćivanja i intenzivnog širenja u prirodnoj vegetaciji, dok je ljiljanska vrsta Echinocystis echinata u početnoj fazi odomaćivanja u spontanoj flori.

Add comment

Security code
Refresh