Hidrografske karakteristike Carske bare

HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE

 

Predstavlja MRTVAJU BEGEJA, koju je reka izgradila tokom holocena. Pre regulacije Begeja i izgradnje ribnjaka, reka je, za vreme svakog poplavnog talasa, plavila prostrani rit. Nakon regulisanja, severno od njegovog najnovijeg korita, uobličilo se u nekoliko bara  (Carska bara sa Vojtinom Mlakom, Tiganjica, Male bare i Perleska bara).

Carska bara dobija vodu površinskim priticanjem iz Begeja, odnosno iz ribnjaka, izlučivanjem padavina na akvatoriju i podzemnim priticanjem freatske izdani. Vodu gubi površinskim oticanjem, isparavanjem, podzemnim oticanjem i izlivanjem u ribnjake. Zbog ovakvog načina hranjenja, male nadmorske visine, kao i povoljnih klimatskih oblika stepsko kontinentalne klime, najveći deo kompleksa bare obrastao je trskom, ševarom i nizijskom šumom. Nagomilavanjem ostataka barskog bilja obrazovani su u vodi slojevi treseta. Voda u bari je, zbog velike količine rastvornih organskih materija, tamno mrke boje.

Add comment

Security code
Refresh